Home -- People -- Postdoctorate -- Content

    Contact Information

  • Name:Xiang Li
  • Phone:+86 18071539901
  • Fax:
  • Email:lgfly@tongji.edu.cn
  • Personal home page:
  • Title:

Research Fields:

Li-ion battery cathode , anode

Multi-valence ion battery,
 

 

Current Courses:

 

 

Projects:

 

 

 

Publications:

1.Xiang Li, Yangyang Huang, Yuyu Li, Shixiong Sun, Yi Liu, Jiahuan Luo, Jiantao Han* and Yunhui Huang*. Al doping effects on LiCrTiO 4 as an anode for lithium-ion batteries[J]. RSC Advances, 2017, 7(8): 4791-4797.
2.Xiang Li, Yangyang Huang, Jingson Wang, Miao Lin, Yuyu Li, Yuegang Qiu, Chun Fang*, Jiantao Han* and Yunhui Huang. High valence Mo-doped Na3V2 (PO4) 3/C as a high-rate and long-life cathode for Sodium ion batteries[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2017
3.Yangyang Huang, Xiang Li, Jiahuan Luo, Kun Wang,Qin Zhang, Yuegang Qiu, Shixiong Sun, Shantang Liu, Jiantao Han* and Yunhui Huang*. Enhancing Sodium-Ion Storage Behaviors in TiNb2O7 by Mechanical Ball Milling[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(10): 8696-8703. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre:Jun Zhou

Next:Haoyu Fu

Copyright © 2018 School Of Materials Science And Engineering , Tongji University 

E-mail:newscenter@tongji.edu.cn Tel:021-69584723 ICP:2445851