About US

Secretary of CPC Committee

Yang xiaojie

Vice Secretary of CPC Committee、

Secretary of the Commission For Discipline Inspection

Qiu jun

Vice Secretary of CPC Committee

Wang lingling

Vice Dean(execuitive)

Xu wei

Director of Academic Council

Huang hunhui

Vice Dean

Qiu jun

Yao wu

Zhai jiweiCopyright © 2018 School Of Materials Science And Engineering , Tongji University 

E-mail:newscenter@tongji.edu.cn Tel:021-69584723 ICP:2445851